سیب لند بزرگترین جامعه اپل ایران
تیم جوان سیب لند

تیم متشکل از جوانان متخصص و متعهد

مرتضی ربیعی

مرتضی ربیعی

موسس و مدیر اجرایی
محمد تقی علوی

محمد تقی علوی

مدیر تحقیق و توسعه
سپهر گنجی

سپهر گنجی

عضو ارشد تحریریه